Yu Zheng

Yu Zheng


RESEARCH STUDENT


yu.zheng-8@POSTGRAD.MANCHESTER.AC.UK


Working on Infrared studies in Cancer Research